bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1664589226 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upОценка пригодността на обработваемите земи за ефективно стопанско ползване и размер на компенсаторните плащания за противоерозионната им защита във водосбора на р. Горен Искър
Дияна Некова, Вихра Стойнова
Abstract: В изследването са обхванати обработваеми земи във връзка с начина на земеползване – ниви, трайни насаждения (овощни градини) и пасища.
Разработени са карти на водосбора с действителния риск от плоскостна водна ерозия и с класове земи по пригодност за ефективно стопанско и противоерозионно ползване. Съвместяването на тази информацията в ГИС формат, позволи определянето на най-пригодните места за отглеждане на дадена култура и необходимостта от превенция спрямо процесите на ерозия.
Препоръчaн е комплекс от различни противоерозионни практики, остойностени според действащите Европейски програми. Процентното участие на всяка една почвозащитна мярка е определено в зависимост от конкретните теренни и климатични особености на изследвания район, обуславящи класа земи, но преди всичко от степента на ерозионния риск и начина на земеползване.
Резултатите от направените изчисления показват, че за осигуряване на оптимална защита на обработваемите земи с начин на ползване ниви са необходими 12 384 659,5 €/год. или 125,5 €/ha годишно. За противоерозионна защита на овощните насаждения – 6 248,9 €/год., или 53 €/ha годишно. Средствата, необходими за противоерозионна защита на пасищата се изчисляват на 491 602,3 €/год., или 139,4 €/ha годишно.
За осъществяване на цялостна противоерозионна защита на обработваемите земи във водосбора на р. Горен Искър са необходими 12 882 510,8 €/год., или 125,9 €/ha/год.
Keywords: компесаторни плащания; оценка за пригодността на земите; почвена ерозия
Date published: 2017-07-25
Download full text