bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1685769755 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upХимични почвени промени при използване на утайка като подобрител при дървесна растителност
Виктор Колчаков, Пламен Иванов, Вера Петрова
Abstract: В статията са представени резултатите от проучване на химични промени в почвата при използване на утайки от ПСОВ в насаждение от дървесна растителност. Експериментите са проведени върху Смолница в опитното поле на ИПАЗР „Н. Пушкаров” в Божурище. При осъществяването на експеримента са използвани резници от два клона върби (Salix alba L. и Salix viminalis rubra). Експериментите са реализирани в блокова схема на произволен принцип с трикратно повторение. Изпитани са следните варианти на третиране с утайка от пречиствателната станция за отпадни води в София: Контрола, 2, 4 и 6 t/da утайка. През втората година на експеримента са взети средни почвени проби от всички варианти на изследване. Пробите са анализирани за съдържание на основни хранителни вещества и някои тежки метали. Установено е слабо увеличение на стойностите на рН с увеличаване на количеството на депонираната утайки. Има данни за положителен ефект върху подвижен калий, който достига до 46,7 и 50,0 mg/100g почва при 6 t/da утайки. Налице е също така слабо увеличение на подвижен фосфор и минералните фракции на азот с увеличаване на количеството на утайките. Най-високата стойност на минерален азот е установена повърхностния хоризонт на почвата (0 - 30 cm), при Salix viminalis rubra вариант с 4 t/da, депонирани утайки (14,4 mg NH4+ + NO3-/kg почва). Съдържанието на хумус при двата вида върби се увеличава с увеличаване на количеството на депонираните утайки. То достига 3,68% за Salix alba L. и 4,21% за Salix viminalis rubra във варианта от 6 t/da. Измерените количества на тежки метали са многократно по-ниски от допустимото съдържание в почвите и при двата вида върби.
Keywords: химични изменения в почвата; утайка; Смолница; върби
Date published: 2017-02-21
Download full text