bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1664591713 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up



Оценка пригодността на земеделските земи за устойчиво стопанско и противоерозионно ползване на територията на четири общини от област Кърджали и определяне на оптимални почвозащитни мерки
Дияна Некова, Вихра Стефанова
Abstract: В изследването са обхванати земеделски земи със съществуващ начин на ползване - ниви, с преобладаващо монокултурно отглеждане на тютюн и пасища. Чрез анализ на съществуващите природни и икономически условия, ерозионните фактори и действителните количества ерозирана почва е направена оценка на пригодността на земеделските земи в землищата на общините Ардино, Кирково, Джебел и Крумовград - област Кърджали за ефективно противоерозионно ползване. Препоръчани са оптимални пoчвозащитни практики за ограничаване на ерозионните процеси и повишаване на производителността на почвите. Противоерозионните мерки са остойностени според размера на компенсаторните плащания, определен от действащите Европейски програми.
Keywords: компенсаторни плащания; европейски програми; пригодност на земеделските земи; ерозия на почвата; почвозащитни практики
Date published: 2021-03-29
Download full text