bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1634466354 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upОценка на риска за замърсяване с мед на почвите и повърхностните води в поречието на р. Тополница
Виктория Кънчева, Николай Динев, Нели Гаджалска
Abstract: Запазването на водите и почвите в добро екологично състояние е от особено значение за опазването на околната среда. Целта на настоящата разработка е изследване на състоянието и наличието на натовареност на почвите и водите в поречието на р. Тополница с тежки метали и металоиди. Реката е сегментирана на три участъка в зависимост от замърсяването й: I-ви участък от устието на р. Медетска до язовир Тополница (замърсяване с мед (Cu) и манган (Mn)), II-ри участък – от язовир Тополница до устието на р. Елшишка (няма установено замърсяване), III-ти участък – от устието на р. Елшишка до устието на р. Тополница (замърсяване с манган
(Mn)). По отношение на почвите, замърсяване с мед (Cu) е налично само в част от I-вия участък. С най-висок риск от запазване и увеличаване на замърсяването в почвите е района около р. Медетска. В участъка от устието на р. Златишка до устието на р. Воздол има повишен риск от замърсяване на почвите. Действителното замърсяване на почвите е над МДК, докато поренциалния риск от замърсяване е близък, но по-нисък от МДК. След устието на р. Воздол, наличното и потенциалното замърсяване на почвите силно намалява.
Keywords: екология; безопасност на храните; тежки метали; напояване; мина; хвостохранилище
Date published: 2018-05-17
Download full text