bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1634465957 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upОптимизиране и прилагане на екологичен мониторинг при замърсени с тежки метали почви
Viktoriya Necheva, Николай Динев, Люба Димова
Abstract: Националната мрежа за оценка на тежкометалното натоварване на почвите има като приоритет избора, разпознаването и прилагането на качествени и репрезентативни индикатори и количествени стойности на критериите. Най- често коментираните такива са свързани с почвените особености и ранни рецептори на въздействието на замърсителите. Разгледани са нови и по-слабо инвазивни фактори за оценка на риска- биологична достъпност на замърсителите, микробиологичните промени, възможността за ползване на почвени животни като индикатори.Представени са примери (стоманодобив- Кремиковци и оловно-цинков завод- Пловдив/Куклен) за приложението на системния подход при оценка на замърсяването и планирането на подходящата система на земеползване с фиторемедиационен или фитостабилизационен план. Натрупаните чрез подобни експерименти знания могат да се ползват за приложение в стройна система за ремедиация на замърсените земи.
Keywords: индикатори; фитореадиация; последователна екстракция
Date published: 2017-11-17
Download full text