bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1634465112 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upАгроклиматичен потенциал на Южния централен район на планиране
Д. Сапунджиев, З. Митрева
Abstract: Южният централен район на планиране (области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково) има площ около 22 365 km². В посока север – юг той е разположен от Стара планина до южната граница на България (Родопският масив). Характерни са широк спектър климатични дадености на южнобългарските климатични райони, преразпределяни от извънредно разнообразния релеф (от низинен до високо планински).
В ниските си части, районът е един от най-важните за българското земеделие. В тази връзка целта на изследването е да се направи инвентаризация на агроклиматичния потенциал на района.
На база Картата на агроекологичните райони в България (ИПАЗР) и официално публикувани дългопериодични първични климатични данни (НИМХ – БАН) са установени средните годишни суми валежи, средните суми валежи за периодите април – юни и април – септември, баланса на атмосферното овлажнение (евапотранспирацията) април – септември, средната годишна температура на въздуха и активните температурни суми (за периода със средни денонощни температури на въздуха над 100С) в агроекологичните райони.
Съставена е обобщена база данни за горе посочените характеристики и текстово са описани агроклиматичните условия в агроекологичните райони.
Keywords: агроклиматични характеристики,; агроекологични райони; климатични характеристики; климат
Date published: 2017-07-26
Download full text