bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1718861886 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаПриложение на изпарителен метод за определяне на водозадържащата способност на почвата
Цветина Папаркова
Резюме: Изпарителният метод за определяне водозадържащата способност на почвата намира все по-голямо приложение, тъй като той дава възможност да се получат голям брой имервания с апарати, които едновременно регистрират широк диапазон от влажности и матрични потенциали на почвата. Целта на изследването е да се приложи изпарителният метод за определяне водозадържащата способност на почвите с апарат TDR/MUX/mpts и да се сравнят резултатите с данни, получени с капиляриметър с висящ воден стълб. Изследването е извършено на ненарушени почвени проби, взети с пръстени, от Карбонатни Черноземи от необработваем участък от опитно поле край с. Ковачица, Монтанско и от 6 варианта на полски опит върху склон в опитно поле край с. Тръстеник, Русенско.
При изпарителния метод са изследвани два варианта на монтиране на тензиометрите в пробата: един мини тензиометър, поставен вертикално в пробата и два тензиометъра, поставени хоризонтално в пробата на две нива. Получените резултати показват добро съвпадениe в средните стойности на влажността при едни и същи потенциали. Варирането на измерванията е сравнително високо при хоризонтална позиция на мини тензиометрите. Това може да се дължи, освен на естественото вариране между отделните проби, така и на поява на хистерезисен ефект и други фактори, свързани с лабораторния експеримент. Последното може да се преодолее с увеличване броя на повторенията.
Ключови думи: Карбонатни Черноземи; лабораторен мини TDR сензор; мини тензиметър; капиляриметър с висящ воден стълб
Дата на публикуване: 2023-04-19
Свали пълен текст