bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1656747741 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаИзисквания за авторите

Подаване на публикации

Списанието публикува оригинални статии, обзори и кратки съобщения, които съдържат оригинални експериментални данни или нови интерпретации на съществуващи резултати. Те трябва да отговарят на тематиката на списанието и да не са публикувани другаде. Плагиатството е неприемливо за списанието. Използването на чужди идеи или изрази в оригиналния им вид се допуска само при точното им цитиране. Всички подадени статии се проверяват за плагиатство, като при наличието на големи части вече публикувани текстове или данни, материалите се отхвърлят. Не се приемат материали, които са изцяло или частично публикувани, под печат са в други издания или са част от вече защитени дисертации.

Статията, написана на български или на английски език, се подава в редакцията онлайн след регистрация.

Структуриране на публикацията

Оригиналните статии трябва да съдържат заглавие, автор(и), резюме, ключови думи, въведение, материали и методи, резултати и обсъждане, заключение (изводи), литература.

Текстът трябва да бъде с шрифт Times New Roman във формат за Word for Windows. За означаване на мерните единици (cm, m, km, t, l, g, kg, s, h и др.) се изполва международната система SI. Латинските наименования на растителните и животинските видове се дават според международната класификация, в Italic.

Текстът трябва да бъдат организиран по следния начин:

Заглавието на статията трябва да бъде кратко, точно, без езикови съкращения, изписано с нормални (не главни) букви. Желателно е да включва най-съществените думи, характеризиращи изследването, тъй като те се хващат от Интернет търсачките.

Автор(и) – името и фамилията на авторите трябва да са изписани изцяло. Посочва се точното наименование на организацията, в която работят, дава се и e-mail адрес за кореспонденция.

Резюмето (на български и на английски език) отразява кратко и ясно основната информация и научния принос на статията.

Ключови думи – посочват се до 6 ключови думи (на български и на английски език), които трябва да са внимателно подбрани, тъй като се използват при информационно търсене в електронни каталози и бази данни.

Структурирано изложение – съдържа въведение, материали и методи, резултати и обсъждане, заключение (изводи).

Благодарности (ако има)

Литература

Обзорните статии разглеждат актуални и научнозначими проблеми, като представят изчерпателен и задълбочен анализ на нашите и световните постижения в съответната научна област.

Кратките съобщения не трябва да надвишават 6 стандартни машинописни страници (1800 знака на страница), включвайки до 2 таблици или графики.

ТАБЛИЦИ И ФИГУРИ

Таблиците се включват в текста или се представят в края на текста на отделна страница. Те трябва да са представени в MS Word формат - doc или docx файлове (само когато се налага – в xls файл). Номерират се с арабски цифри според последователността им в текста. Заглавията на таблиците и текстовата част в тях се изписват на български и на английски език.

Илюстрациите (карти, схеми, графики, диаграми, снимки и др.) се разглеждат като „фигури” и се номерират последователно. Те трябва да бъдат максимално ясни и изчистени от текст, представени във формат tif, png, xls, eps. Номерът и заглавието на фигурите се поставят под чертежа. Цветни фигури, предимно карти, се отпечатват по изключение, когато представянето им с растер или сив нюанс е трудно или неразбираемо. Мащабът на фигурите (ако се налага) се посочва долу вдясно чрез линейна скала, като размерът се дава в скоби (напр. bar = 10 mm). Всички необходими означения се изнасят под основното заглавие на фигурата, написани на български и на английски език.

В текста се посочва позицията на всяка таблица и фигура. Българските автори представят текста на таблиците, фигурите и илюстрациите на български и на английски език.

ЦИТИРАНЕ

За всички цитирания в текста в скоби се изписва фамилията на автора (на латиница) и годината на публикуване, напр. (Morris, 1991). При двама автори се дават и двете имена, напр. (Barton and Moore, 1994), а при трима и повече автори се дава името на първия автор, следвано от “et al.”, напр. (Levi et al., 1994). Когато се цитират няколко автора, имената им се подреждат хронологично, а когато публикациите им са в една и съща година – азбучно.

Отделно се прилага списък с цитираните публикации, подредени азбучно според фамилията на първия автор. Когато се цитират няколко публикации от един и същи автор, най-напред в списъка се дават самостоятелните му публикации, следвани от публикациите в съавторство.

С оглед пълноценното проследяване на публикационната и цитационната активност на учените, е желателно да се изброяват имената на всички автори.

Всички литературни източници на кирилица се изписват като имената на авторите и на източниците се транслитерират на латиница, а заглавията на статиите се превеждат на английски език. При транслитерирането буквите се заменят според Закона за транслитерацията по следния начин: А=A, Б=В, В=V, Г=G, Д=D, Е=Е, Ж=Zh, 3=Z, И=I, Й=Y, K=К, Л=L, М=М, Н=N, О=О, П=Р, Р=R, С=S, Т=Т, У=U, Ф=F, X=H, Ц=Тs, Ч=Сh, Ш=Sh, Щ=Sht, Ъ=А, Ь=Y, Ю=Yu, Я=Ya. Оригиналният език на публикациите, преведени на английски език, се посочва след библиографското описание в скоби (български = Bg, руски = Ru, сръбски = Sr, македонски = Mk, гръцки = Gr, и т.н.).

Пример: Kononova, М. (1963). Soil organic matter. AN SSSR, Moskva (Ru).

 

Библиографско описание на цитираната литература

Списанието следва библиографския стил APA.

а) Статии в научни списания

Библиографското описание  съдържа имената на авторите, година, заглавие, източник, том, номер на броя, страници. Имената на всички автори се изписват в инверсия (фамилия, име). Примери:

Yau, S. K. & Hamblin, J. (1994). Relative yield as a measure of entry performance in variable environments. Crop Science, 34(3), 813-817.

Solomon, P. S. & Oliver, R. P. (2001). The nitrogen content of the tomato leaf apoplast increases during infection by Cladosporium fulvum. Planta, 213(2), 241-249.

б) Книги

Библиографското описание съдържа имената на авторите, година, заглавие, издателство, място на издаване. Пример:

Lidanski, T. (1998). Statistical methods in biology and agriculture. Zemizdat, Sofia (Bg).

в) Части от книги и публикации в сборници от научни форуми

След заглавието се изписва “In:”, като накрая се дават и страниците.

Yordanova, M. (2002). Hydrological regioning. In: Geography in Bulgaria, ForKom, Sofia, 242-247 (Bg).

McGrath, S. P. (1998). Phytoextraction for soil remediation. In: Plants that hyperaccumulate heavy metals (ed. Brooks R. R.). CAB Int., Wallingford, UK, 261-287.

г) Резюмета на доклади от научни форуми

Marinova, S. & Chuldyan, H. (1999). Estimation the effect of the sludge from waste water treatment station over the leached Smolniza and degraded Chernozem. In: Soil with Mediterranean Type of Climate, 6th International Meeting, Barcelona, 4-9 July, 1999 (Abstracts), 286-288.

д) Дисертации

Petrova, V. (2015). Economically important pests of apple and fight with them at various technologies of cultivation. Dissertation, Kyustendil, Bulgaria (Bg).

Moss, R. E. (2003). CPT-based probabilistic assessment of seismic soil liquefaction initiation. Dissertation, University of California, Berkeley

е) Онлайн материали

Lomeling, D. (2013). The influence of soil texture on spatial variability of the cone index in a sandy loam soil (Eutric leptosol). Open Science Repository Agriculture, (open-access), e23050428. http://www.open-science-repository.com/agriculture-23050428.html

Ye, W. (2003). Application of near-infrared spectroscopy for determination of nutrient contents in manure. Retrospective Theses and Dissertations. Paper 1479.  http://lib.dr.iastate.edu/rtd/1479

ПУБЛИКУВАНЕ

Редакцията информира авторите за получаването на статията, след което ръкописът се дава на български и чуждестранни учени за оценка и рецензия, като рецензирането е анонимно.

Редакцията не носи отговорност за неточни цитирания, включително съдържание на уебстраници и нарушаване на авторските права.