bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1696051279 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа рецензенти

За рецензенти

След получаване на ръкописа в редакцията, той се подлага на двойно сляпо рецензиране.

Списанието има задължението да осигури безпристрастно рецензиране, а рецензентите са длъжни да извършват проверката на ръкописа по етичен и отговорен начин, съобразен с политиките и изискванията на списанието. Позволява се рецензентите да предоставят поверителни коментари на редактора на списанието, както и коментари, които се предоставят на автора/авторите. Списанието може да поиска препоръка за приемане/ преразглеждане/отхвърляне на даден ръкопис, като всяка препоръка трябва да съответства на коментарите, представени в рецензията.

Отговорности на рецензента

Рецензентът трябва да съдейства за подобряване на качеството на ръкописа чрез обективен анализ, като предоставя безпристрастна, конструктивна и подробна оценка на неговото научно съдържание.

Рецензентът оценява ръкописа поверително. Ръкописът не се разкрива или обсъжда с трети лица.

Рецензентът трябва да е наясно с всички потенциални конфликти на интереси (финансови, институционални, съвместни или други взаимоотношения между рецензента и автора), да предупреди редактора за това и ако е необходимо да откаже рецензирането на ръкописа.

Рецензентът трябва да откаже рецензирането на ръкопис, ако установи, че е извън неговите компетентности. Същото се отнася и ако това се установи в процеса на рецензиране на ръкописа.

Рецензентът оценява обективно научната стойност и качества на ръкописа без да си позволява лични коментари за автора или за ръкописа.

Критерии за рецензиране

Рецензентът извършва оценка на ръкописа въз основа на посочените по-долу критерии:

Предметът на статията в обхвата на списанието ли е.

Излагат ли се в статията нови и оригинални факти и закономерности.

Заглавието дава ли ясна и точна представа за съдържанието на статията.

Резюмето отразява ли кратко и ясно основното съдържание и  научния принос на статията.

Правилно ли са подбрани ключовите думи.

Ясно ли е формулирана целта  и съответства ли на установеното в изследванията.

Приложените методи надеждни ли са и ясно ли са представени.

Ясно ли са представени и анализирани резултатите.

Интерпретациите и заключенията верни ли са и произлизат ли от данните.

Приложен ли е подходящ статистически метод.

Задълбочено ли е обсъждането в съответствие със съвременното състояние на проблема.

Добре ли са оформени графичните елементи и отразяват ли най-важното от изследването.

Цитираната литература свързана ли е с предмета на изследването и представена ли е според изискванията.

 

 Обща оценка на статията:

A. Статията може да бъде публикувана без промени

B. Статията може да бъде публикувана след малки корекция

C. Статията може да бъде публикувана след големи корекция

D. Статията е отхвърлена в сегашния си вид, но може да бъде изпратена отново

E. Статията е отхвърлена и не може да бъде изпращана отново