bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1721654276 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЕтични норми

Публикуване на статии

Списание „Почвознание, агрохимия и екология“ публикува научни статии, обзори и кратки научни съобщения, които съдържат оригинални експериментални данни или нови интерпретации на съществуващи резултати, които отговарят на тематиката на списанието.

След получаване на ръкописа, той се подлага на двойно сляпо рецензиране. Авторът се уведомява за приемането или отхвърлянето на ръкописа.

Редакцията не носи отговорност за неточни цитати, включително съдържание на уебсайтове и нарушаване на авторски права.

В своята редакционна политика списанието следва международните стандарти за публикационна етика, както и принципите, стандартите и най-добрите практики за етично поведение в издателската дейност според насоките на Комитета по публикационна етика (COPE).

Етичните норми се прилагат за всички участници в издателския процес: автори, редактори и рецензенти.

Грижа и използване на животни

Списание „Почвознание, агрохимия и екология“ публикува само изследвания, които са следвали установените международни и национални закони и разпоредби за хуманна грижа и използване на животни, например:

1. Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели.

2. Наредба № 20 от 01. Ноември 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им, издадена от министъра на земеделието и храните. Практиките за спазване на тези мерки са посочени в сайта на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), секция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“.

Авторите трябва изрично да заявят, че всички необходими одобрения са получени преди началото на проучванията. Те трябва да гарантират, че експериментите са проведени по начин, който избягва ненужната болка или дискомфорт за животните. Всички методи за умъртвяване на експериментални животни или хирургични процедури, даващи информация за анестетици, аналгетици, транквиланти по време на предоперативни, оперативни и следоперативни процедури трябва да бъдат описани в текста.

Защита на Изследвания, включващи човешки субекти

Списание Почвознание, агрохимия и екология“ изисква всяко изследване, което включва хора (напр. проучвания, сензорни панели или друго участие) да е в съответствие с всички национални и международни закони, разпоредби и политики. Ръкописите, описващи процедури, включващи хора, трябва да включват изрично и лесно разпознаваемо изявление, посочващо, че следваните процедури са в съответствие с етичните стандарти на компетентната комисия за експериментиране с хора (институционален и национален) и с Хелзинкската декларация.

Плагиатство

Списание Почвознание, агрохимия и екология оценява оригиналността на представените от автора(ите) материали. Цитираните източници в ръкописа трябва да бъдат обозначени по подходящ начин. Повторното използване на текст, данни, фигури или изображения без подходящо указване или разрешение се счита за плагиатство, както и перифразирането на текст, концепции и идеи. Всички твърдения за плагиатство се разглеждат задълбочено и в съответствие с указанията на COPE. Списанието преглежда изпратените статии чрез софтуер за откриване на плагиатство, за да се идентифицират възможни случаи.

Разкриване на потенциални конфликти на интереси

Автори

Списание Почвознание, агрохимия и екология изисква всички автори да разкриват всеки потенциален конфликт на интереси. Отговорност на авторите е да гарантират, че всеки конфликт на интереси е ясно деклариран и посочен в момента на изпращане на статията.

Наличието или липса на конфликт на интереси се декларира в Декларация на авторите, която се подава заедно с ръкописа, както и в текста на ръкописа в указаното за целта в Инструкция за авторите място.

Конфликт на интереси може да възникне, когато авторите имат финансови, търговски, правни или професионални отношения с други организации или с хората, работещи с тях, които биха могли да повлияят на тяхното изследване. Когато авторите изпращат статиите си в списанието, се изисква пълно разкриване на потенциални конфликти на интереси.

Списанието следва указанията на COPE при недеклариран конфликт на интереси за всеки изпратен ръкопис.

Редактори и редакционна колегия

Ако главният редактор, редактор или член на редакционния съвет на списанието е автор и изпрати ръкопис в списанието, друг редактор без конфликт на интереси ще управлява процеса на рецензиране и публикуване. Ако ръкописът бъде приет за публикуване, ще бъде посочен процеса на обработката, редакцията и рецензирането му, в статията.

Рецензенти

Рецензенти, които имат конфликт на интереси във връзка с изпратен ръкопис, няма да бъдат назначени да преглеждат, обработват или рецензират ръкописа.

Ако по време на рецензирането, редактор, рецензент или автор узнае за конфликт на интереси, който не е бил известен или разкрит преди това, те трябва незабавно да информират главния редактор.

Отговорности на автори, редактори и рецензенти

Отговорности на авторите

Авторът трябва да подава оригинален ръкопис, който не е публикуван и не е подаден за разглеждане другаде.

Авторът трябва да потвърди своите отговорности към ръкописа като попълни и подаде формуляра на Декларация на авторите.

Авторът декларира всички конфликти на интереси в Декларация на авторите, която се подава заедно с подаване на ръкописа в редакцията на списанието, както и в текста на ръкописа в указаното за целта в Инструкция за авторите място.

Авторът трябва да подаде ръкописа в съответствие с всички изисквания, посочени на сайта на списанието.

Авторът няма право да изисква и съответно да получава името на рецензентите на подадения ръкопис. 

Отговорности на редакторите

Редакторът трябва да гарантира анонимността при подаване на ръкописите за рецензиране.

Редакторът не трябва да разкрива съдържанието на получените ръкописи на никой друг освен на съответния рецензент.

Редакторът трябва да спазва етичните норми при взаимоотношенията си с всички участници в издателския процес и да не проявява никакви форми на дискриминация по повод на информацията, с която разполага за авторите, ръкописите и рецензентите.

Главният редактор на списанието взема окончателно решение дали да приеме или отхвърли даден ръкопис като отчита неговата значимост, оригиналност и принос за развитието на списанието.

Отговорности на рецензентите

Рецензентът трябва да съдейства за подобряване на качеството на ръкописа чрез обективен анализ, като предоставя безпристрастна, конструктивна и подробна оценка на неговото научно съдържание.

Рецензентът оценява ръкописа поверително. Ръкописите на се разкриват или обсъждат с трети лица.

Рецензентът трябва информира редактора за потенциален конфликт на интереси (финансов, институционален, сътрудничество или други взаимоотношения между рецензент и автор) и ако е необходимо да откаже рецензирането на ръкописа.

Рецензентът декларира наличие или липса на конфликт на интереси в декларация, която се прилага към рецензионната бланка, която рецензентът трябва да попълни за оценка на подадения към него ръкопис.

Рецензентът трябва да откаже рецензирането на ръкопис, ако установи, че е извън неговите компетентности. Същото се отнася и ако това се установи в процеса на рецензиране на ръкописа.

Рецензентът оценява обективно научната стойност и качества на ръкописа без да си позволява лични коментари за автора или за ръкописа.