bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1716087230 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа списанието

Списание "Почвознание, агрохимия и екология" е тримесечно рецензирано научно списание с отворен достъп, издавано от издателството на Селскостопанска академия. Излиза от 1966 г. Списанието се администрира от международна редакционна колегия с главен редактор проф. дн Николай Динев.

 

ISSN  0861-9425 (Print)

ISSN 2534-9864 (On-line)Цели Обхват

Списанието публикува на български и английски език оригинални статии, обзори, кратки съобщения, доклади от научни конференции във всички аспекти от областта на: генезис, география и класификация на почвите, геоинформационни системи, физика на почвата, химия на почвата, обработка на почвата и сеитбообращения, агрохимия и торене, почвена микробиология, почвена ерозия, екологичен мониторинг, екология на почвата, опазване и регенериране на почвата, управление на почвата, регулации и закони, агротехнологии и защита на растенията, околна среда и антропогенни фактори. Функции на почвата, които поддържат живота хората и функционирането на планетарната екосистема. Процеси, подпомагащи развитието на растежа на растенията, регулиране на водния цикъл и цикъла на хранителни вещества и възможността им да бъдат филтър за замърсители. Връзка между почвата и изменението на климата, подсигуряването на чиста вода и храна, биологичното разнообразие, земеделие, агрохимия, екология както и от други научни области, имащи отношение към тематиката на списанието.

Политика за отворен достъп

Списанието е с отворен достъп, онлайн съдържанието му е достъпно без такси за потребителя или неговата институция. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват, принтират, търсят или правят връзка към пълните текстове на статиите, или да ги използват за други законни цели, без да искат предварително разрешение от издателя или автора.

Такси

Няма такса за публикуване.

Има годишна абонаментна такса за книжната версия на списанието в размер на 60 лв.

Лицензионни условия

Всички статии са достъпни под условията на Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0

След публикуване на ръкописа собственик на изключителните права за ползване на произведението е Селскостопанска академия.

Индексиране

CABI: CAB Abstracts (достъпно на платформа Web of Science, база данни CABI: CAB Abstracts® and Global Health®)

CrossRef

AGRIS

AGRICOLA

EBSCO

GOOGLE SCHOLAR

WORLDCAT